โครงการ Young ทำได้

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “Young ทำได้”


1 นายชนัสถ์นันทน์ ปวกพรมมา
2 นายพัชรพล เชื้อหมั้น
3 นายสิริประภาภัทร์ รัตนกิจวรโชติ
4 น.ส.ธัญญลักษณ์ โชติกุลพัฒน์
5 น.ส.ฟิตรีนา อาลี
6 นายอับดุลปาตะ ยูโซะ
7 น.ส.ศุภชญา พิศาสินธุ์
8 น.ส.อาภากร เตชะนันท์
9 นายปฐมพงศ์ สมคง
10 น.ส.รูไวดา เจ๊ะนะ
11 นายธนุ ไปอาสา
12 น.ส.รัชนี มังกร
13 น.ส.ฑิชาธร กลั่นเกษร
14 น.ส.ธัชมาศ สุเวช
15 นายจิรนนท์ พุทธา
16 น.ส.โยษิตา ปิยะรัตนโยธิน
17 นายอัฐ คงสงค์
18 นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล
19 นายสุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์
20 น.ส.วิภาภรณ์ เครือจันทร์
21 นายพุฒิปัญญา เรืองสม
22 น.ส.นัสฐมล ปลอมชม
23 นายปวีวัฒน์ ประหยัดทรัพย์
24 น.ส.บัญจรัตน์ ทิพย์บูลย์
25 น.ส.สุภัทรตา นอยสังข์
26 น.ส.สุพิชญา มรรคทรัพย์
27 น.ส.แพรวา ไชยวุฒิ
28 น.ส.ชญาภา บัวลอยทอง
29 น.ส.อัญธิกา เข็มเอก
30 น.ส.สุวรรณี น้อยมีสุข
31 นายสิรภพ ต่ายวัลย์
32 น.ส.ฮาดียา สันสบู่
33 น.ส.อูลัยยะห์ บาโง๊ะ
34 น.ส.ศิริลักษณ์ แสวงผล
35 พญ.ฝนทิพย์ วัชราภรณ์
36 น.ส.พรรษชล สงวนพงษ์
37 นายโอภาส ภูครองนาค
38 นายอรรถกร ภัทรจิตติกร
39 นางสาวโนไอนี สนิ
40 นายเกียรติคุณ รอดตัว
   

ลำดับสำรอง


1 นายทักษิณ บำรุงไทย
2 นางสาวนิตินันท์ บุตรวงศ์
3 นายทรงพล ธรรมวงค์
4 น.ส.อรุโณทัย ปาทาน
5 น.ส.อิสรียกร โชติพัฒนธนะ
6 น.ส.วาสนา สมประสงค์
7 นายธีร์ธวัช คำพังพฤกษ์
   

หมายเหตุ


1. ผลการพิจารณาของคณะทำงานโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. คณะทำงานโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมสำหรับท่านที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ตลอดกระบวนการ และจะพิจารณาจากรายชื่อสำรองตามลำดับ ต่อไป
3. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อจากทางโครงการฯ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง
 

 

 

โครงการ Young ทำได้

 

 

   เพราะเราเชื่อมั่นว่าพลังของ เยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็นพลังอันบริสุทธิ์ และมีศักยภาพมากในการก้าวข้ามขีดจำกัด ต่าง ๆ สู่การพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์
 
   โครงการ “Young ทำได้” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมกันจัดทำข้อเสนอเพื่อสร้างสรรค์สังคม ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ (หลักสูตร) ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย จึงให้ความสำคัญในการเป็น เวทีแลกเปลี่ยน เสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและฝึกฝน ด้วยการเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ และการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านเครื่องมือวิธีการที่หลากหลาย

วัตถุประสงค์โครงการ

   1) เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ เข้าใจแนวคิด หลักการ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การมีข้อเสนอสู่การพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์
 
   2) เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ สู่ข้อเสนอตามแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์
 
   3) เพื่อสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรในกลุ่มเยาวชน ที่มาจากหลายภาคส่วนในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง เพื่อพัฒนางาน ตนเอง และร่วมกันสร้างสรรค์สังคม

ระยะเวลาของโครงการ ประกอบด้วย 4 workshop ดังนี้

   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562
   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2562
   ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562
   ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัครในการได้รับการคัดเลือก

   - เป็นกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี
   - มีความสนใจในเรื่องของสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นข้อเสนอเพื่อสร้างสรรค์สังคม หรือเรียกอีกอย่างว่า “กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”
   - สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบตลอดกระบวนการ ทั้ง 4 workshop (สถานที่จัดกิจกรรม : กรุงเทพฯ และ/หรือ ปริมณฑล)

เงื่อนไขการรับสมัครและการประกาศผล

   - ส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ samatcha@nationalhealth.or.th ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
   - สช. จะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทาง www.samatcha.org และทางอีเมล์ของท่าน ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562
   - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดย สช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ท่านโดยประหยัดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของ สช. เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น
 
   ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ครบตลอดกระบวนการทั้ง 4 workshop จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการฯ
 

Download Files