การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วยวิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วยวิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว
วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม Peridot 1-2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

ห้ามพลาด! Live ผ่าน Facebook : healthstation สช.ออนไลน์ และ www.healthstation.in.th

Download Files