ประกาศหลักเกณฑ์ฯผู้สังเกตการณ์

ประกาศคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 สาหรับผู้สังเกตการณ์

Download Files