ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 นางระตะนะ ศรีวรกุล แกนนำกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลนนทรี และ  นายสำเริง เชยชื่นจิต แกนนำกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดพิจิตร พร้อมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด 77 จังหวัด และองค์กรภาคีเครือข่าย สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีข้อเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างกล้าหาญในการแบนสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการเกษตร โดยต้องเสนอทางเลือกในการจัดการวัชพืชและศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีเป็นแนวทางหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่ไม่ประสงค์ให้มีการนำสารเคมีอื่นใดมาทดแทน 3 สารเคมีพิษที่ถูกแบน และเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเพื่อสนับสนุนให้เกิดอาหารและเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีพิษอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งแผ่นดิน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

Download Files