มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1

Download Files

 เอกสารหลัก ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
 เอกสารมติ 1.1 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
 เอกสารหลัก การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
 เอกสารผนวกหลัก การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
 เอกสารมติ 1.2 การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
 เอกสารผนวกมติ 1.2 การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
 เอกสารหลัก ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
 เอกสารผนวกหลัก ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
 เอกสารมติ 1.3 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
 เอกสารผนวกมติ 1.3 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
 เอกสารหลัก การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี
 เอกสารมติ 1.4 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี
 เอกสารหลัก เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
 เอกสารมติ 1.5 เกษตรและอาหารในยุควิกฤต
 เอกสารหลัก ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 เอกสารมติ 1.6 ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 เอกสารหลัก บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 เอกสารมติ 1.7 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 เอกสารหลัก ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็น
 เอกสารมติ 1.8 ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็น
 เอกสารหลัก ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
 เอกสารมติ 1.9 ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
 เอกสารหลัก สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่องเพศกับเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 เอกสารมติ 1.10 สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่องเพศกับเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 เอกสารหลัก ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทย
 เอกสารมติ 1.11 ระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในสังคมไทย
 เอกสารหลัก นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
 เอกสารมติ 1.12 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ
 เอกสารหลัก การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
 เอกสารมติ 1.13 การแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทางการแพทย์
 เอกสารหลัก วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้องสุขภาวะคนไทย
 เอกสารมติ 1.14 วิกฤตเศรษฐกิจและการปกป้องสุขภาวะคนไทย