มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2

Download Files

 เอกสารหลัก การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 เอกสารมติ 2.1 การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 เอกสารหลัก แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้
 เอกสารมติ 2.2 แผนพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานการพึ่งตนเองด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีภาคใต้
 เอกสารหลัก การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน
 เอกสารมติ 2.3. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน
 เอกสารหลัก ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย
 เอกสารมติ 2.4 ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย
 เอกสารผนวกมติ 2.4 ยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม : เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ป่วย
 เอกสารหลัก ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
 เอกสารมติ 2.5 ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
 เอกสารผนวกมติ 2.5 ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
 เอกสารหลัก โรคติดต่ออุบัติใหม่
 เอกสารผนวกหลัก โรคติดต่ออุบัติใหม่
 เอกสารมติ 2.6 โรคติดต่ออุบัติใหม่
 เอกสารหลัก การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์
 เอกสารมติ 2.7 การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์
 เอกสารหลัก การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน
 เอกสารมติ 2.8 การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน
 เอกสารผนวกมติ 2.8 การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน
 เอกสารหลัก การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
 เอกสารมติ 2.9 การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
 เอกสารหลัก การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 เอกสารมติ 2.10 การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 เอกสารหลัก การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
 เอกสารมติ 2.11 การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง