มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

Download Files

 เอกสารหลัก มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 เอกสารผนวกหลัก มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 เอกสารมติ 3.1 มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 เอกสารผนวกมติ 3.1 มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
 เอกสารหลัก ความเป็นธรรม ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของคนพิการ
 เอกสารมติ 3.2 ความเป็นธรรม ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ของคนพิการ
 เอกสารหลัก การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 เอกสารผนวกหลัก การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 เอกสารมติ 3.3 การควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 เอกสารหลัก นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
 เอกสารผนวกหลัก นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
 เอกสารมติ 3.4 นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
 เอกสารหลัก นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
 เอกสารผนวกหลัก นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
 เอกสารมติ 3.5 นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ
 เอกสารหลัก มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
 เอกสารผนวกหลัก มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
 เอกสารมติ 3.6 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
 เอกสารหลัก ร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรม นำสังคมสู่สุขภาวะ
 เอกสารมติ 3.7 ร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรม นำสังคมสู่สุขภาวะ
 เอกสารหลัก การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
 เอกสารผนวกหลัก การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
 เอกสารมติ 3.8 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
 เอกสารหลัก การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
 เอกสารมติ 3.9 การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ