มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5

Download Files

 เอกสารหลัก การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
 เอกสารผนวกหลัก การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
 เอกสารมติ 5.1 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
 เอกสารหลัก การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
 เอกสารมติ 5.2 การป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
 เอกสารหลัก การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพ ในบริบทสังคมไทย
 เอกสารมติ 5.3 การปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพ ในบริบทสังคมไทย
 เอกสารหลัก การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 เอกสารผนวกหลัก การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 เอกสารมติ 5.4 การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 เอกสารหลัก ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 เอกสารมติ 5.5 ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 เอกสารหลัก การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
 เอกสารผนวกหลัก การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
 เอกสารมติ 5.6 การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
 เอกสารผนวกมติ 5.6 การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA) สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
 เอกสารหลัก พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
 เอกสารมติ 5.7 พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
 เอกสารหลัก การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรฯ
 เอกสารผนวกหลัก การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรฯ
 เอกสารมติ 5.8 การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรฯ
 เอกสารหลัก การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
 เอกสารมติ 5.9 การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
 เอกสารมติ 5.10 เร่งรัดการสร้างเสริมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
 เอกสารหลัก รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 เอกสารมติ 5.11 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ