มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

Download Files

 เอกสารหลัก นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน
 เอกสารมติ 6.1 นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน
 เอกสารหลัก เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
 เอกสารมติ 6.2 เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
 เอกสารผนวกมติ 6.2 เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย
 เอกสารหลัก แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
 เอกสารมติ 6.3 แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
 เอกสารผนวกมติ 6.3 แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน
 เอกสารหลัก แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
 เอกสารมติ 6.4 แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
 เอกสารผนวกมติ 6.4 แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
 เอกสารหลัก ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
 เอกสารมติ 6.5 ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
 เอกสารผนวกมติ 6.5 ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน
 เอกสารหลัก การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 เอกสารมติ 6.6 การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 เอกสารหลัก การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
 เอกสารมติ 6.7 การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม
 เอกสารหลัก การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
 เอกสารผนวกหลัก 1 การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
 เอกสารผนวกหลัก 2 การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
 เอกสารผนวกหลัก 3 การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
 เอกสารผนวกหลัก 4 การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
 เอกสารมติ 6.8 การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
 เอกสารผนวกมติ 6.8 การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย