มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7

Download Files

 เอกสารหลัก การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง
 เอกสารผนวกหลัก 1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง
 เอกสารผนวกหลัก 2 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง
 เอกสารมติ 7.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง
 เอกสารผนวกมติ 7.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวจากปัจจัยเสี่ยง
 เอกสารหลัก การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
 เอกสารผนวกหลัก การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
 เอกสารมติ 7.2 การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ
 เอกสารหลัก การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน
 เอกสารผนวกหลัก การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน
 เอกสารมติ 7.3 การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน
 เอกสารหลัก การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
 เอกสารผนวกหลัก การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
 เอกสารมติ 7.4 การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย
 เอกสารหลัก การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
 เอกสารมติ 7.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย
 เอกสารผนวกมติ 7.5 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย